menu
pirkimo - pardavimo TAISYKLĖS
I. Bendrosios nuostatos

1. Jfish.lt el. parduotuvė priklauso UAB “jFish”. Internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą jfish.lt Parduotuvėje.
2. UAB “jFish” turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams užsakantiems šioje Parduotuvėje.
3. Klientas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.
4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

II. Privatumo politika

1. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; el.paštas, kiti, pristatymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu.Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
2. Klientas, užsakydamas prekes Parduotuvėje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Pardutuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
3. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio) ir sutinka, kad jo pateikti Parduotuvėje asmens duomenys būtų naudojami užsakymo vykdymo tikslais.
4. Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir kaina.
4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis, kitaip, bus laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis.
5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie pristatymo mokesčio sumokėjimą.
6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
7. Parduotuvė gavusi pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą už pristatymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą. Galutinis atsiskaitymas už užsakytą produkcijąvykdomas pristatymo metu mokėjimo kortele.
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.
2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą sąskaitoje-faktūroje, pateiktoje užsakymo pristatymo metu.
4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.
5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvė per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
6.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos prekės.
6.2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį, jei prekę yra nefiksuoto svorio – Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui prekę atitinkančią nurodytas prekės aprašyme svorio ribas. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.
6.3. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
6.4.Parduotuvė įsiparegoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke ir jos pristatymu, bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.
6.5. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Prekių keitimas ir grąžinimas

1. Klientas turi teisę atsisakyti JFISH.LT parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Parduotuvei raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Parduotuvės nurodytą informaciją Klientas privalo pateikti parduotuvei el. paštu: info@jfish.lt.
2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Parduotuvės nurodytą informaciją, Klientas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių V.4-9 punktuose nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka.
3. Taisyklių V.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Klientas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

4. Remiantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:
4.1. pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
4.2. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
4.3. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
5. Jei Klientas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Parduotuvę  privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: info@jfish.lt arba telefonu: +370 656 67993. Klientas pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką.Jei Klientas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Parduotuvė neįsipareigoja Kliento skundo spręsti Kliento naudai.
6. Prekės keičiamos ar grąžinamos Parduotuvei iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Parduotuvės atstovas atvyksta atsiimti šamų produkcijos. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Parduotuvei. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu: info@jfish.lt  arba telefonu: +370 656 67993. Klientui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Parduotuvės atstovui.
7. Grąžinant ar keičiant JFISH.LT parduotuvėje įsigytas prekes, Parduotuvė turi teisę reikalauti užpildyti prekių grąžinimo ar keitimo formą.
8. Už Kliento priimtas, bet vėliau grąžintas nekokybiškas prekes sumokėti pinigai sumokami į Kliento sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Kliento pranešimo apie nekokybiškos prekės grąžinimą.
9. Grąžinant nekokybiškas prekes, Klientui negrąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis .

VI. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu: už pristatymą mokama iš anksto, o už užsakytas prekes- pristatymo metu kortele.
2. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes sumokėti pristatymo mokestį, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus pristatymo mokesčio sumą. Pristatymo mokesčio dydis nurodomos Parduotuvėje.

VII. Prekių pristatymas

1. Prekės pristatomos ketvirtadieniais ir penktadieniais. Tuo atveju jeigu yra nesklandumu su pristatymu, Parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Klientu ir rasti geriausią sprendimą. Užsakymas, pateiktas penktadienį, bus įvykdytas kitą savaitę, nes visa šamų produkcija gaminama pagal užsakymą.
2. Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo dieną ir kreiptis į Parduotuvę dėl nepristatytų prekių tik tuo atveju, jeigu praėjo 4 valandos nuo pristatymo termino pabaigos. Jei pristatymo metu klientas negalėjo atsiimti prekių, užsakymą klientas gali atsiimti kitą darbo dieną asmeniškai adresu Vingio g.13, Naujųjų Muniškių km. nuo 10 iki 16 (tel. +370 656 67993). Pakartotinis pristatymas nėra vykdomas. Jei pristatymo metu klientas negalėjo atsiimti užsakymo, sumokėtas avansas atėmus 3 Eur pristatymo mokestį grąžinamas į kliento sąskaitą.
3. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.
4. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
5. Prekės,užsakytos Parduotuvėje, pristatomos šiais būdais:
1)  Kurjeris;
2) Prekės pristatomos ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 18 iki 22 val, išskyrus šventines dienas arba kitomis dienomis, nurodytomis Parduotuvėje. Užsakymas,pateiktas penktadienį, bus įvykdytas kitos savaitės penktadienį, nes visa šamų produkcija gaminama pagal užsakymą. Siekiant įsitikinti, kad esate namuose,kurjeris susisieks su Jumis prieš pristatymą.
6. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra užsakytos prekės, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Parduotuvę.  

VI. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@jfish.lt arba telefonu +370 656 67993.
2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta lietuvių kalba.